พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในการประชุมวิชาการ เรื่อง "การปฏิบัติแผนการฝึกซ้อมดับเพลิงของหน่วย"  วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรของหน่วย  มีความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบและประเภทของไฟ  สาเหตุ  และการป้องกันเพลิงไหม้  รวมทั้งการฝึกปฏิบัติวางแผนการจัดสถานีดับเพลิงขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้  โดยเชิญ  นาวาตรี มงคล  วิศวกรสกาว  ตำแหน่ง หัวหน้าหมวดดับเพลิง  แผนกรถยนต์  กองขนส่ง  ฐานทัพเรือสัตหีบ  เป็นวิทยากรบรรยาย   มีกำลังพลเข้าร่วมประชุม  จำนวน  ๖๕  นาย  ณ    ห้องรปะชุม กฤษณจันทร์  เมือวันที่  ๓  กรกฎาคม ๒๕๖๑