สื่อการสอน HosXP

 


1.ระบบประชาสัมพันธ์ http://hosxp.net/joomla25/index.php/product-menu/2012-06-06-06-08-32/bms-hosxp-menu?id=282
2. ระบบเวชระเบียน http://hosxp.net/joomla25/index.php/pro ... enu?id=279
3. ระบบตรวจสอบสิทธิ http://hosxp.net/joomla25/index.php/pro ... enu?id=289
4. ระบบซักประวัติ http://hosxp.net/joomla25/index.php/pro ... enu?id=281
5. ระบบนัดหมาย http://hosxp.net/joomla25/index.php/pro ... enu?id=280
6. ระบบห้องทำงานแพทย์ http://hosxp.net/joomla25/index.php/pro ... enu?id=283
7. ระบบงานห้องฉุกเฉิน http://hosxp.net/joomla25/index.php/pro ... enu?id=298
8. ระบบคลินิกพิเศษ http://hosxp.net/joomla25/index.php/pro ... enu?id=294
9. ระบบคัดกรองกลุ่มเสี่ยงเรื้อรัง http://hosxp.net/joomla25/index.php/pro ... enu?id=292
10. ระบบทันตกรรม http://hosxp.net/joomla25/index.php/pro ... enu?id=287
11. ระบบชันสูตร http://hosxp.net/joomla25/index.php/pro ... enu?id=286
12. ระบบรังสีรักษา http://hosxp.net/joomla25/index.php/pro ... enu?id=278
13. ระบบแพทย์แผนไทย http://hosxp.net/joomla25/index.php/pro ... enu?id=288
14. ระบบห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก http://hosxp.net/joomla25/index.php/pro ... enu?id=285
15. ระบบการเงิน http://hosxp.net/joomla25/index.php/pro ... enu?id=310
16. ระบบห้องผ่าตัด http://hosxp.net/joomla25/index.php/pro ... enu?id=284
17. ระบบงานทะเบียนผู้เสียชีวิต http://hosxp.net/joomla25/index.php/pro ... enu?id=300
18. ระบบผู้ป่วยใน http://hosxp.net/joomla25/index.php/pro ... enu?id=304
19. ระบบงานโภชนาการ http://hosxp.net/joomla25/index.php/pro ... enu?id=293
20. ระบบกายภาพ http://hosxp.net/joomla25/index.php/pro ... enu?id=290
21. ระบบส่งเสริมสุขภาพ http://hosxp.net/joomla25/index.php/pro ... enu?id=296
22. ระบบวิสัญญี http://hosxp.net/joomla25/index.php/pro ... enu?id=291
23. ระบบระบาด http://hosxp.net/joomla25/index.php/pro ... enu?id=295
24. ระบบงานห้องคลอด http://hosxp.net/joomla25/index.php/pro ... enu?id=305
25. ระบบคลีนิกพิเศษเบาหวาน-ความดัน http://hosxp.net/joomla25/index.php/pro ... enu?id=303

Credit : http://hosxp.net