พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ เรื่อง "กระบวนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R)" เป็นการบรรยายความรู้เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้จากงานประจำที่ทำอยู่ (R2R) โดยนำระบบการบริหารจัดการด้านการวิจัย มาเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างถูกต้องตามหลักการวิจัย เ

พื่อนำผลการวิจัยที่ได้ ไปพัฒนาการปฏิบัติงานประจำที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น อันจะส่งผลให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน โดยเชิญ เรือเอกวิเชียร ศรีภูธร ตำแหน่ง นายทหารจิตวิทยาทางการแพทย์ แผนกจิตวิทยาทางการแพทย์ กองสุขภาพจิต โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ฯ เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๐๐ นาย ณ ห้องประชุม กฤษณจันทร์ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐