พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ เรื่อง "มุ่งพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม ABK 4.0"  โดยเชิญ  นาวาเอก  สมบูรณ์  เจิมสุจริต  ตำแหน่ง  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการพยาบาลศัลยกรรมและอาจารย์สอนพิเศษ  ม.มหิดล  เป็นวิทยากรบรรยาย  ซึ่งเป็นการบรรยายความรู้เกี่ยวกับ

นวัตกรรมทางการพยาบาล  การคิดค้นพัฒนาจากปฏิบัติงานการพยาบาลประจำวัน  สู่การออกแบบนวัตกรรม  เพื่อสร้างคุณภาพการบริการทางการพยาบาลที่มีคุณภาพและปลอดภัยสำหรับผู้ป่วย  โดยนวัตกรรมทางการพยาบาลที่มีคุณภาพ  จะส่งผลต่อความมั่นใจว่า  หากปฏิบัิติตามนวัตกรรมทางพยาบาลนั้นแล้ว  จะได้ผลลัพธ์คุณภาพตามที่ต้องการได้จริง  และไม่เป็นอันตรายต่อภาวะสุขภาพของบุคลากรที่นำไปปฏิบัติ  ตลอดจนปลอดภัยจากการถูกฟ้องร้อง  ผู้ร่วมประชุมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้  ณ  ห้องประชุมกฤษณจันทร์  กิจการสโมสรโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์  ฐานทัพเรือสัตหีบ  อำเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี   เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน  ๒๕๖๑