พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานเปิดกิจกรรม "นิทรรศการวันสิ่งแวดล้อมโลก" จัดโดยคณะอนุกรรมการ รักสิงแวดล้อมของโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ฯ มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้รับบริการและบุคลากรของโรงพยาบาล เกิดความตื่นตัวในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ มีความตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อมร่วมกัน และยังช่วยสนับสนุนให้โรงพยาบาลพัฒนาสู่โรงพยาบาลแห่งความรัก (ด้านสิ่งแวดล้อม) ในงานมีบูทให้ความรู้สิ่งแวดล้อม การมอบถังขยะ recycle ให้กับหน่วยขึ้นตรงน้ำไปใช้ประโยชน์ การปลูกต้นไม้ของผู้บริหาร และการมอบพันธุ้กล้าไม้และกระบอกน้ำให้กับผู้มารับบริการ และบุคลากรของโรงพยาบาล ณ ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑