พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานพิธีเปิด การประชุมวิชาการ เรื่อง "กลุ่มอาการออฟฟิตซินโดรมกับการแก้ไขด้วยหลักการยศาสตร์" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยด้วยโรค กลุ่มโรค Office Syndrome ให้แก่บุคลากรในโรงพยาบาล โดยจะนำหลักการทางการยศาสตร์ มาใช้ในการป้องกันและลดความรุนแรงของการเจ็บป่วยด้วยกลุ่มโรค Office Syndrome นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่่ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติตนในการปฏิบัติงานได้ โดยเชิญ นพ.วิสิฎฐ์ จงกำโชค ตำแหน่ง แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ฯ เป็นผู้บรรยาย ณ ห้องประชุมกฤษณจันทร์ กิจการสโมสร เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑