Print
Category: ข่าวประชาสัมพันธ์
Hits: 140

พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานการประชุมวิชาการ เรื่อง "งานสิทธิประกันสังคมและเงินกองทุนทดแทน"  โดยมีเป้าหมายเพื่อให้บุคลากรของโรงพยาบาล  ได้รับรู้ถึงสิทธิประโยชน์พึงได้จากเงินประกันสังคมรวมถุึงเงินทดแทนในกรณีต่างๆ  เชิญวิทยากร  เรือเอก มานพ  ทุสาวุธ ตำแหน่ง  หัวหน้างานประกันสังคม โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ  และคณะ  มาบรรยาย  ณ  ห้องประชุมกฤษณจันทร์  เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑

 

เอกสารประกอบการบรรยาย 

เอกสารบรรยายกองทุนเงินทดแทน

เอกสารบรรยายกองทุนประกันสังคม

เอกสารบรรยายความรู้เกี่ยวกับเงินกองทุนทดแทน