พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ "รั้วบ้านน่ามอง" ตามนโยบาย "รักผู้รับบริการ รักชุมชน รักสิ่งแวดล้อม" คณะอนุกรรมการสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการจัดทำโครงการ "รั้วบ้านน่ามอง" เพื่อสร้างสิงแวดล้อมที่ดี สวยงาม สะอาด ให้กับสถานที่ทำงาน ซึ่งเปรียบเสมือนบ้านหลังที่ ๒ และสร้างความสามัคคีและความภาคภูมิใจในการร่วมแรง ร่วมมือ ร่วมใจ ของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑