พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ให้กำลังพลบริหารร่างกาย ตาม model ของนายแพทย์ วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับกระทรวงแรงงาน และสสส.ในเรื่องการบริหาร่างกาย ระหว่างการทำงานเพื่อการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ต้องเริ่มต้นจากความพร้อมของร่างกาย

  

 ศูนย์ฝึกอบรมการกู้ชีพและช่วยชีวิตทางน้ำ  โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์  ฐานทัพเรือสัตหีบ

 

 หลักการและเหตุผล

                        การประสบภัยที่มีสาเหตุจากน้ำอันประกอบด้วย  การตกน้ำ  จมน้ำ  อุบัติเหตุทางเรือ  การบาดเจ็บจากการดำน้ำ  รวมถึงการบาดเจ็บจากสัตว์ทะเลมีพิษต่างๆ  ยังคงมีอุบัติการณ์ที่พบบ่อยในแต่ละปี  การป้องกันและให้ความช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว  ขณะเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุเป็นปัจจัยสำคัญ  ในการรอดชีวิตและลดการบาดเจ็บของผู้ประสบภัย  องค์ความรู้ในการกู้ชีพและช่วยชีวิตทางน้ำได้รับความใจจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติโดยร่วมกับทางกรมแพทย์ทหารเรือในการสร้างหลักสูตรเพื่อเผยแพร่แก่ประชาชนทั่วไปรวมถึงบุคคลที่มีหน้าที่โดยตรงในการรับมืออุบัติภัยดังกล่าว  ปัจจุบันหลักสูตรการกู้ชีพและช่วยชีวิตทางน้ำได้รับความสนใจมากขึ้น  ทั้งจากประชาชนทั่วไปและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง  ในแต่ละปีมีการร้องขอการจัดการอบรมโดยผ่านทางหน่วยงานของกรมแพทย์ทหารเรือมาโดยตลอด

                      โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์  ฐานทัพเรือสัตหีบ  เป็นหน่วยงานที่มีบุคลากรที่มีองค์ความรู้  สถานที่และอุปกรณ์พร้อมที่จะจัดการฝึกอบรม  ตามที่ได้รับการร้องขอจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนตลอดทั้งปี  เนื่องจากมีที่ตั้งหน่วยงานอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก  ทุกหน่วยงานที่อยู่บริเวณใกล้เคียงและหน่วยงานทั่วไปที่ต้องการความรู้ด้านการปฐมพยาบาล  กู้ชีพและช่่วยชีวิตทางน้ำ  เพื่ิอเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรและปรับมาตรฐานการปฐมพยาบาล กู้ชีพและช่วยชีวิตทางน้ำ  ของหน่วยงานของตน  ในการดำเนินงานที่ผ่านมาการให้การสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐสามารถให้การสนับสนุนได้ในเวลาราชการ  ส่วนหน่วยงานภาคเอกชนมักติดขัดโดยหลักการจึงทำให้ไม่สามารถให้การสนับสนุนและเผยแพร่ความรู้ได้ตามร้องขอ

                       เพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์กรมแพทย์ทหารเรือ  เป้าประสงค์ที่ ๑๐  การเป็นผู้นำด้านเวชศาสตร์ทางทะเลของประเทศ  กลยุทธ์ที่ ๑๐.๒.๒  เผยแพร่ความรู้ด้านเวชศาสตร์ทางทะเลสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน  กองนาวิกเวชกิจร่วมกับกองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน  โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์  ฐานทัพเรือสัตหีบ  จึงขออนุมัติดำเนินการจัดตั้ง  "ศูนย์การฝึกอบรมการกู้ชีพและช่วยชีวิตทางน้ำ  โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์  ฐานทัพเรือสัตหีบ"  เพื่อเป็นหน่วยงานในการให้ความรู้ในด้าน  การปฐมพยาบาล  กู้ชีพและช่วยชีวิตทางน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออก  โดยจัดการสอนตามแผนการดำเนินงาน  ให้กับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ที่สนใจได้มีโอกาสเข้ารับการอบรมอย่างแพร่หลาย  

 

    วัตถุประสงค์

    ๑.เพื่อเป็นศูนย์ฝึกอบรมการกู้ชีพและช่วยชีวิตทางน้ำ  ให้กับหน่วยงานทหาร  หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

    ๒.เพื่อพัฒนางานการกู้ชีพและช่วยชีวิตทางน้ำ  ตามแผนแม่บทเวชศาสตร์ทางทะเล  กรมแพทย์ทหารเรือ

   ๓.เพื่อประสานความร่วมมือ  ในการปฎิบัติงานให้เกิดระบบบูรณาการ  ระหว่างหน่วยงานทหาร  หน่วยงานรัฐ  และภาคเอกชน

    หน้าที่

     ๑.จัดเตรียมสถานที่  วัสดุอุปกรณ์  และโสตทัศนูปกรณ์ในการฝึกอบรมหลักสูตร  การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน  และหลักสูตรการปฐมพยาบาล และการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน

    ๒.จัดเตรียมวิทยากร และผู้ช่วยวิทยากร  ด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ  การปฐมพยาบาลและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน  ให้มีความพร้อม

    ๓.ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตร  การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน  และหลักสูตรการปฐมพยาบาล  และการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน  ให้กับหน่วยงานทหาร  หน่วยงานภาครัฐ  และภาคเอกชน

   ๔.พัฒนางานการกู้ชีพและช่วยชีวิตทางน้ำ  ตามแผนแม่บทเวชศาสตร์ทางทะเล  กรมแพทย์หารเรือ

 

ผลงานประจำปี ๒๕๖๐

อบรมการกู้ชีพทางน้ำ ให้กับนักกีฬาเรือพาย