ศูนย์ฝึกอบรมการกู้ชีพและช่วยชีวิตทางน้ำ  โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์  ฐานทัพเรือสัตหีบ

 

 หลักการและเหตุผล

                        การประสบภัยที่มีสาเหตุจากน้ำอันประกอบด้วย  การตกน้ำ  จมน้ำ  อุบัติเหตุทางเรือ  การบาดเจ็บจากการดำน้ำ  รวมถึงการบาดเจ็บจากสัตว์ทะเลมีพิษต่างๆ  ยังคงมีอุบัติการณ์ที่พบบ่อยในแต่ละปี  การป้องกันและให้ความช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว  ขณะเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุเป็นปัจจัยสำคัญ  ในการรอดชีวิตและลดการบาดเจ็บของผู้ประสบภัย  องค์ความรู้ในการกู้ชีพและช่วยชีวิตทางน้ำได้รับความใจจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติโดยร่วมกับทางกรมแพทย์ทหารเรือในการสร้างหลักสูตรเพื่อเผยแพร่แก่ประชาชนทั่วไปรวมถึงบุคคลที่มีหน้าที่โดยตรงในการรับมืออุบัติภัยดังกล่าว  ปัจจุบันหลักสูตรการกู้ชีพและช่วยชีวิตทางน้ำได้รับความสนใจมากขึ้น  ทั้งจากประชาชนทั่วไปและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง  ในแต่ละปีมีการร้องขอการจัดการอบรมโดยผ่านทางหน่วยงานของกรมแพทย์ทหารเรือมาโดยตลอด

                      โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์  ฐานทัพเรือสัตหีบ  เป็นหน่วยงานที่มีบุคลากรที่มีองค์ความรู้  สถานที่และอุปกรณ์พร้อมที่จะจัดการฝึกอบรม  ตามที่ได้รับการร้องขอจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนตลอดทั้งปี  เนื่องจากมีที่ตั้งหน่วยงานอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก  ทุกหน่วยงานที่อยู่บริเวณใกล้เคียงและหน่วยงานทั่วไปที่ต้องการความรู้ด้านการปฐมพยาบาล  กู้ชีพและช่่วยชีวิตทางน้ำ  เพื่ิอเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรและปรับมาตรฐานการปฐมพยาบาล กู้ชีพและช่วยชีวิตทางน้ำ  ของหน่วยงานของตน  ในการดำเนินงานที่ผ่านมาการให้การสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐสามารถให้การสนับสนุนได้ในเวลาราชการ  ส่วนหน่วยงานภาคเอกชนมักติดขัดโดยหลักการจึงทำให้ไม่สามารถให้การสนับสนุนและเผยแพร่ความรู้ได้ตามร้องขอ

                       เพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์กรมแพทย์ทหารเรือ  เป้าประสงค์ที่ ๑๐  การเป็นผู้นำด้านเวชศาสตร์ทางทะเลของประเทศ  กลยุทธ์ที่ ๑๐.๒.๒  เผยแพร่ความรู้ด้านเวชศาสตร์ทางทะเลสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน  กองนาวิกเวชกิจร่วมกับกองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน  โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์  ฐานทัพเรือสัตหีบ  จึงขออนุมัติดำเนินการจัดตั้ง  "ศูนย์การฝึกอบรมการกู้ชีพและช่วยชีวิตทางน้ำ  โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์  ฐานทัพเรือสัตหีบ"  เพื่อเป็นหน่วยงานในการให้ความรู้ในด้าน  การปฐมพยาบาล  กู้ชีพและช่วยชีวิตทางน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออก  โดยจัดการสอนตามแผนการดำเนินงาน  ให้กับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ที่สนใจได้มีโอกาสเข้ารับการอบรมอย่างแพร่หลาย  

 

    วัตถุประสงค์

    ๑.เพื่อเป็นศูนย์ฝึกอบรมการกู้ชีพและช่วยชีวิตทางน้ำ  ให้กับหน่วยงานทหาร  หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

    ๒.เพื่อพัฒนางานการกู้ชีพและช่วยชีวิตทางน้ำ  ตามแผนแม่บทเวชศาสตร์ทางทะเล  กรมแพทย์ทหารเรือ

   ๓.เพื่อประสานความร่วมมือ  ในการปฎิบัติงานให้เกิดระบบบูรณาการ  ระหว่างหน่วยงานทหาร  หน่วยงานรัฐ  และภาคเอกชน

    หน้าที่

     ๑.จัดเตรียมสถานที่  วัสดุอุปกรณ์  และโสตทัศนูปกรณ์ในการฝึกอบรมหลักสูตร  การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน  และหลักสูตรการปฐมพยาบาล และการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน

    ๒.จัดเตรียมวิทยากร และผู้ช่วยวิทยากร  ด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ  การปฐมพยาบาลและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน  ให้มีความพร้อม

    ๓.ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตร  การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน  และหลักสูตรการปฐมพยาบาล  และการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน  ให้กับหน่วยงานทหาร  หน่วยงานภาครัฐ  และภาคเอกชน

   ๔.พัฒนางานการกู้ชีพและช่วยชีวิตทางน้ำ  ตามแผนแม่บทเวชศาสตร์ทางทะเล  กรมแพทย์หารเรือ

 

 

 

 

ผลงานประจำปี ๒๕๖๐

อบรมการกู้ชีพทางน้ำ ให้กับนักกีฬาเรือพาย