กิจการสโมสร รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ

 

ให้บริการสถานที่สำหรับประชุม/สัมมนา/จัดงานเลี้ยง

 

ผู้จัดการ ฯ (น.ต.ประสงค์ อยู่ศรี) โทร. 092-7822478

เหรัญญิก ฯ (ร.อ.หญิง สมร  แก้วเกตุ) โทร. 089-7532787

 

คุณแสงหล้า รำไพ  โทร. 097-2074965, 094-8217070

ติดต่อสอบถามภายใน ทร. 73000 และ 73001

 

 

 

อัตราค่าบริการสถานที่

 

กำหนดช่วงเวลาเป็น 3 ช่วง (0600 – 1200) , (1200 – 1800) , (1800 – 2230)

 

บุคคลภายนอก

ค่าสถานที่และค่าสาธารณูปโภค

๕,๐๐๐.-บาท

ข้าราชการและลูกจ้าง

สังกัด  ทร.

ค่าสถานที่และค่าสาธารณูปโภค

๔,๕๐๐.-บาท

ข้าราชการและลูกจ้าง

สังกัด  รพ.อาภากร ฯ

ค่าสถานที่และค่าสาธารณูปโภค

๔,๐๐๐.-บาท

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ    อุปกรณ์โสต ฯ  และเจ้าหน้าที่ควบคุมต้องเพิ่มอีก ๑,๐๐๐  บาท

 

 

 

 

 

ห้องอำนวย ชูโต และห้องสุวิชานแพทย์

กำหนดช่วงเวลาเป็น 3 ช่วง (0600 – 1200) , (1200 – 1800) , (1800 – 2230)

 

บุคคลภายนอก

ค่าสถานที่และค่าสาธารณูปโภค

๒,๕๐๐.-บาท

ข้าราชการและลูกจ้าง

สังกัด  กองทัพเรือ

ค่าสถานที่และค่าสาธารณูปโภค

๒,๒๐๐.-บาท

ข้าราชการและลูกจ้าง

สังกัด  รพ.อาภากร ฯ

ค่าสถานที่และค่าสาธารณูปโภค

๑,๙๐๐.-บาท

 

หมายเหตุ    อุปกรณ์โสต ฯ  และเจ้าหน้าที่ควบคุมต้องเพิ่มอีก ๑,๐๐๐  บาท