พล.ร.ต.ธาดา เวสารัชชนันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานพิธีปิดโครงการสร้างเสริมสุขภาพทางกาย กำลังพล ฐานทัพเรือสัตหีบ ที่มีค่าดัชนีมวลกายเกินเกณฑ์และมาตรฐานระดับ ๑ โดยมีกำลังพลที่สามารถลดน้ำหนักได้มากที่สุด ๑๔.๙ กิโลกรัม ลดน้ำหนักได้ ๒ กิโลกรัมขึ้นไป จำนวน ๙ นาย และ ลดน้ำหนักได้ ๑-๒ กิโลกรัม จำนวน ๘ คน ณ ห้องกฤษณจันทร์ กิจการสโมสร เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐