พล.ร.อ.ไพโรจน์ แก่นสาร อดีต ผบ.สรส. ปัจจุบันเป็นข้าราชการบำนาญกองทัพเรือ มอบโต๊ะหินอ่อนสำหรับตั้งเครื่องบูชาสักการะ ที่บริเวณด้านหน้าอาศรมหมอพร รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า รับมอบโดย มรว.จิยากร เสสะเวช ประธานมูลนิธิราชสกุลอาภากรฯ ร่วมกับ พล.ร.ต.วิชัย มนัสศิริวิทยา ผู้อำนวยการ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐

พล.ร.อ.ณะ อารีนิจ ผบ.ทร. และ มรว.จิยากร เสสะเวช ประธานกรรมการมูลนิธิราชสกุลอาภากรฯ ในพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ ร่วมกันลงนามในพิธีรับมอบอาคารอาศรมหมอพรและอาคารเรียนรู้เรื่องแพทย์บูรณาการ โดยมี พล.ร.ท.คณิน ชุมวรฐายี จก.พร. และคณะ เข้าร่วมพิธีฯ ณ ห้องรับรอง บก.ทร. เมื่อ วันอังคารที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธาน ในเปิดอาคารอาศรมหมอพรและอาคารเรียนรู้เรื่องแพทย์บูรณาการ และยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณฯ เป็นองค์ประธานฯ เปิดอาคารผู้ป่วยนอก และอาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ในคราวเดียวกันนี้ เมื่อ วันศุกร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙

มูลนิธิราชสกุลอาภากรฯ และกรมแพทย์ทหารเรือ ได้ทำพิธีเบิกเนตร หุ่นขี้ผึ้ง หมอพร ขึ้นที่บริเวณอาคารอาศรม “หมอพร” โดยมี พล.ร.อ.ณะ อารีนิจ ผบ.ทร. เป็นประธานในพิธีฯ ในการนี้ พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ วิบูลย์เวทย์บรมหงส์ พรหมพงศ์ พฤฒาจาริย์ เป็นประธานพระครูพราหมณ์ ประกอบพิธีบวงสรวง และ หลวงพ่อสันติ เดชปัญโญ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุสันติธรรม เป็นผู้ทำพิธีเบิกเนตร หุ่นขี้ผึ้งหมอพร เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๒๐๙

กรมแพทย์ทหารเรือ โดย พล.ร.ต.โสภณ รัตนสุมาวงศ์ รอง จก.พร. และคณะ ได้อัญเชิญ องค์จำลอง พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้า อาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์(หมอพร) จากพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม มาประดิษฐาน ณ อาคารอาศรมหมอพร โดยมี มรว.จิยากร อาภากร เสสะเวช ประธานกรรมการมูลนิธิราชสกุลอาภากร ใน พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้า อาภากรเกรียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พล.ร.ท.จุมพล ลุมพิกานนท์ รอง เสธ.ทร. พล.ร.ท.คณิน ชุมวรฐายี จก.พร. และคณะ รอรับเพื่อนำเข้าประดิษฐาน ณ อาคารอาศรมหมอพร วันพุธที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙

พล.ร.ท.คณิน ชุมวรฐายี จก.พร. ให้การต้อนรับ พล.ร.อ.ณะ อารีนิจ ผบ.ทร. ในโอกาสตรวจเยี่ยมความเรียบร้อย อาคารอาศรมหมอพร และอาคารเรียนรู้เชิงบูรณาการ เพื่อเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โดยมี น.ท.หญิงจงกล อร่ามเรืองกุล คณะกรรมการดำเนินงานจัดสร้าง "หุ่นขี้ผึ้งหมอพร" และ "อาศรมหมอพร"/ หน.แผนกสารสนเทศ กวส.พร. บรรยายสรุปและนำชม ณ อาศรมหมอพร กรมแพทย์ทหารเรือ

คณะกรรมการโครงการจัดสร้างอาศรม “หมอพร” และหุ่นขี้ผึ้ง ”หมอพร” ได้ประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการจัดสร้างอาศรม “หมอพร” และหุ่นขี้ผึ้ง ”หมอพร”

มรว.จิยากร เสสะเวช ประธานมูลนิธิราชสกุลอาภากรฯ ได้มีพิธีลงนามในสัญญางานจัดนิทรรศการ “อาศรมหมอพร” กับ บริษัท แปลนโมทิฟ จำกัด เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม พร. ๓ ชั้น ๓ อาคารกองบังคับการ พร. โดยมี พลเรือโท พันเลิศ แกล้วทนงค์ เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมลงนามในสัญญาและเป็นสักขีพยาน