กองวิทยาการ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ

504/56 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน

แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 

โทร 0 2475 2808  โทรสาร 0 2475 2708

 

Academic Affairs Division, Academic Affairs and Service Center, Naval Medical Department

504/56 Somdej Phrachao Taksin Road

Bukkhalo, Thonburi Bangkok 10600

Tel. 0 2475 2808   Fax. 0 2475 2708

ที่อยู่เว็บไซต์ :  www2.nmd.go.th/aad

e-mail         : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 แผนที่ กองวิทยาการ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ