กองวิทยาการ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ

504/56 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน

แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 

โทร 0 2475 2808  โทรสาร 0 2475 2708

ที่อยู่เว็บไซต์ :  www2.nmd.go.th/aad

e-mail         : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 แผนที่ กองวิทยาการ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ