กองวิทยาการ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ

 

Academic Affairs Division

Academic Affairs and Service Center

Naval Medical Department

 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%