แผนกห้องสมุด 

 

มีหน้าที่เกี่ยวกับการให้บริการห้องสมุดทางการแพทย์ การพยาบาล

และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการจัดหาหนังสือ ตำรา

และวารสารต่าง ๆ ไว้ให้บริการให้เพียงพอ 

 

                          1. น.ท.อนุพล   อ้นวงษา                    เป็นหัวหน้าแผนกห้องสมุด

                          2. ร.ต.หญิง ทิพย์ลดา  กนกหงษ์          เป็นเจ้าหน้าที่บรรณสาร

                          3. นางทิพวรรณ์   แคนเภาว์                 เป็นเจ้าหน้าที่บริการ ๑         

                          4. นายไชยะ  วงศ์วิจิตรวณิช                เป็นเจ้าหน้าที่บริการ ๒

 

------------------------------------------------