แผนกห้องสมุด 

 

มีหน้าที่เกี่ยวกับการให้บริการห้องสมุดทางการแพทย์ การพยาบาล

และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการจัดหาหนังสือ ตำรา

และวารสารต่าง ๆ ไว้ให้บริการให้เพียงพอ 

 

          ๑. น.ท.อนุพล   อ้นวงษา                    เป็นหัวหน้าแผนกห้องสมุด

          ๒. พ.จ.อ.หญิง ทิพย์ลดา  กนกหงษ์      เป็น จนท.บรรณสาร

          ๓. นางทิพวรรณ์   แคนเภาว์                เป็น จนท.บริการ         

          ๔. นายไชยะ  วงศ์วิจิตรวณิช                เป็น จนท.รักษาสถานที่

 

 

 

------------------------------------------------