แผนกวารสารและประกันคุณภาพการฝึกอบรม

 

มีหน้าที่วางแผน ประสานงาน และดำเนินงานเกี่ยวกับงานด้านวารสารแพทย์นาวี

การประกันคุณภาพการฝึกอบรมหลักสูตรและโครงการพัฒนาบุคลากรสายแพทย์

ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และคู่มือการประกันคุณภาพการฝึกอบรมของกองทัพเรือ

รวมทั้งงานสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ การซ่อมบำรุง งานสารสนเทศ

และงานเวชศาสตร์ทางทะเล

 

                   1. น.ท.หญิง วรรณพร ทองแสงจันทร์   เป็นหัวหน้าแผนก

                   2. น.ต.หญิง กินรี ชัยสวรรค์               เป็นนายทหารวารสารและการประกันคุณภาพ

                   3 . ร.อ.อาจ  มิ่มกระโทก                   เป็นนายทหารสารสนเทศ

                   4. พ.จ.อ.บัณฑิต  ยืนยง                    เป็นเจ้าหน้าที่โสตสื่อ และสารสนเทศ ๑

 

--------------------------------------