แผนกวารสารและประกันคุณภาพการฝึกอบรม

 

มีหน้าที่วางแผน ประสานงาน และดำเนินงานเกี่ยวกับงานด้านวารสารแพทย์นาวี

การประกันคุณภาพการฝึกอบรมหลักสูตรและโครงการพัฒนาบุคลากรสายแพทย์

ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และคู่มือการประกันคุณภาพการฝึกอบรมของกองทัพเรือ

รวมทั้งงานสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ การซ่อมบำรุง งานสารสนเทศ

 

                   1. น.ท.หญิง วรรณพร ทองแสงจันทร์      เป็นหัวหน้าแผนก

                   2. น.ต.หญิง กินรี ชัยสวรรค์                  เป็นนายทหารวารสารและการประกันคุณภาพ

                   3 . ร.อ.อาจ  มิ่มกระโทก                       เป็นนายทหารสารสนเทศ

                   4. พ.จ.อ.บัณฑิต  ยืนยง                      เป็นเจ้าหน้าที่โสตสื่อ สารสนเทศ

 

--------------------------------------