แผนกวารสารและประกันคุณภาพการฝึกอบรม

 

มีหน้าที่วางแผน ประสานงาน และดำเนินงานเกี่ยวกับงานด้านวารสารแพทย์นาวี

การประกันคุณภาพการฝึกอบรมหลักสูตรและโครงการพัฒนาบุคลากรสายแพทย์

ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และคู่มือการประกันคุณภาพการฝึกอบรมของกองทัพเรือ

รวมทั้งงานสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ การซ่อมบำรุง งานสารสนเทศ

 

          ๑. น.ท.หญิง วรรณพร ทองแสงจันทร์      เป็นหัวหน้าแผนก

          ๒. น.ต.หญิง กินรี ชัยสวรรค์                  เป็นนายทหารวารสารและการประกันคุณภาพ

          ๓. ร.อ.อาจ  มิ่มกระโทก                      เป็นนายทหารสารสนเทศ

          ๔. พ.จ.อ.บัณฑิต  ยืนยง                     เป็น จนท.สื่อโสตทัศนูปกรณ์และสารสนเทศ

 

--------------------------------------