แผนกส่งเสริมการวิจัยและการจัดการความรู้

 

มีหน้าที่วางแผน ประสานงาน และดำเนินงานด้านการส่งเสริมการวิจัยของ พร.

และดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ของ พร. รวมทั้งติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน

 

                  1. น.ต.หญิง ชลภูมิ  รุ่งรจนา           เป็นหัวหน้าแผนก

                  2. พ.จ.อ.ธีรพงษ์  มูลมี                  เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการจัดการความรู้

 

-------------------------------------