แผนกส่งเสริมการวิจัยและจัดการความรู้

 

มีหน้าที่วางแผน ประสานงาน และดำเนินงานด้านการส่งเสริมการวิจัยของ พร.

และดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ของ พร. รวมทั้งติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน

 

          ๑. น.ท.หญิง สุวพักตร์ เวศน์วิบูลย์           เป็นหัวหน้าแผนก

          ๒. น.ต.หญิง รติรส  แมลงภู่ทอง             เป็นรองหัวหน้าแผนก

          ๓. พ.จ.อ.กฤษฎา   ศรีสาร                    เป็น จนท.ส่งเสริมการวิจัยและการจัดการความรู้

 

-------------------------------------