แผนกบริการจัดการโครงการ

 

มีหน้าที่วางแผน ประสานงาน และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดโครงการฝึกอบรม

/หลักสูตรฝึกอบรมในการพัฒนาบุคลากรสายแพทย์ด้านวิชาชีพ

 

                            1. น.ท.หญิง นันทพร  พัฒนวิบูลย์          เป็นหัวหน้าแผนก

                            2. ร.อ.ปรีเนตร  โพธิ์พันธุ์                     เป็นนักวิชาการโครงการ ๑

                            3. Ms.Jovelyn Q. Jundante                เป็นอาจารย์ภาษาต่างประเทศ

 

 ------------------------------------------------------------