แผนกบริการจัดการโครงการ

 

มีหน้าที่วางแผน ประสานงาน และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดโครงการฝึกอบรม

/หลักสูตรฝึกอบรมในการพัฒนาบุคลากรสายแพทย์ด้านวิชาชีพ

 

          ๑. น.ท.หญิง นันทพร  พัฒนวิบูลย์          เป็นหัวหน้าแผนก

          ๒. ร.อ.ปรีเนตร  โพธิ์พันธุ์                     เป็นนักวิชาการโครงการ ๑

          ๓. พ.จ.ต.ธีรพงษ์   มูลมี                      เป็น จนท.ทะเบียนธุรการ

          ๔. Ms.Jovelyn Q. Jundante               เป็นอาจารย์ภาษาต่างประเทศ

 

 

------------------------------------------------------------