แผนกฝึกอบรมการปฐมพยาบาลและช่วยชีวิต

 

มีหน้าที่วางแผน ประสานงาน และดำเนินงาน เกี่ยวกับโครงการฝึกอบรม

/หลักสูตรฝึกอบรมในการพัฒนาบุคลากรสายแพทย์ด้านการปฐมพยาบาลและช่วยชีวิต

และให้การสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบภัย

 

                            1. น.ท.หญิง วริศรา  โชติสกุล               เป็นหัวหน้าแผนก

                            2. น.ต.หญิง วชิราภรณ์  อินทราพงษ์      เป็นวิทยากรส่งเสริมความรู้ ๑

                            3. พ.จ.อ.ภาณุเดช นพไธสง                 เป็นเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความรู้ 

 

----------------------------------------------