แผนกฝึกอบรมการปฐมพยาบาลและช่วยชีวิต

 

มีหน้าที่วางแผน ประสานงาน และดำเนินงาน เกี่ยวกับโครงการฝึกอบรม

/หลักสูตรฝึกอบรมในการพัฒนาบุคลากรสายแพทย์ด้านการปฐมพยาบาลและช่วยชีวิต

และให้การสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบภัย

 

            ๑. น.ท.หญิง วริศรา  โชติสกุล              เป็นหัวหน้าแผนก

            ๒. น.ต.หญิง วชิราภรณ์  อินทราพงษ์      เป็น จนท.ส่งเสริมความรู้ ๑

            ๓. ว่าที่ ร.ต.บรรเทิง  หงษ์ทอง             เป็น จนท.ส่งเสริมความรู้ ๒

            ๔. พ.จ.อ.ภาณุเดช นพไธสง                เป็น จนท.ส่งเสริมความรู้ ๓

 

----------------------------------------------