แผนกบริหารจัดการหลักสูตร

 

มีหน้าที่วางแผน ประสานงาน และดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร

ตามแนวทางรับราชการ ดำเนินการฝึกและศึกษาของเหล่าทหารแพทย์

การจัดทำตำรา คู่มือ เครื่องช่วยการฝึกและศึกษาที่เกี่ยวกับกิจการแพทย์

 

            1. น.ท.หญิง นันทพร  พัฒนวิบูลย์                 หัวหน้าแผนก

            2. ร.อ.สุรัตน์  พุ่มทองคำ                             นักกิจกรรมผู้เรียน

            3. ร.ต.บรรเทิง  หงษ์ทอง                            นักวัดและประเมินผล

            4. พ.จ.อ.สุรศักดิ์  วิเชียรศิลป์                       เจ้าหน้าที่ทะเบียนและธุรการ

 

 

---------------------------------------------------------------------------------