แผนกบริหารจัดการหลักสูตร

 

มีหน้าที่วางแผน ประสานงาน และดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร

ตามแนวทางรับราชการ ดำเนินการฝึกและศึกษาของเหล่าทหารแพทย์

การจัดทำตำรา คู่มือ เครื่องช่วยการฝึกและศึกษาที่เกี่ยวกับกิจการแพทย์

 

             1. น.ท.หญิง สุวพักตร์  เวศม์วิบูลย์               หัวหน้าแผนก

                2. ว่าที่ น.ต.สุรัตน์  พุ่มทองคำ                     นักกิจกรรมผู้เรียน

                3. ร.ต.บรรเทิง  หงษ์ทอง                           นักวิชาการหลักสูตร ๒

                4. พ.จ.อ.สุรศักดิ์  วิเชียรศิลป์                      เจ้าหน้าที่ทะเบียนและธุรการ

 

 

---------------------------------------------------------------------------------