แผนกบริหารจัดการหลักสูตร

 

ที่ปรึกษาแผนก มีหน้าที่ ให้คำปรึกษา สนับสนุน

และช่วยเหลืองานแผนกบริหารจัดการหลักสูตร และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

แผนกฯ มีหน้าที่วางแผน ประสานงาน และดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร

ตามแนวทางรับราชการ ดำเนินการฝึกและศึกษาของเหล่าทหารแพทย์

การจัดทำตำรา คู่มือ เครื่องช่วยการฝึกและศึกษาที่เกี่ยวกับกิจการแพทย์

 

          ๑. น.ท.หญิง อภิวรรณี  แหวนทอง          เป็นที่ปรึกษาแผนก

          ๒. น.ท.หญิง นฤมล  บริสุทธิ์ธรรม           เป็นหัวหน้าแผนก

          ๓. น.ต.หญิง จีรนันท์   ขันแข็ง               เป็นนักวิชาการหลักสูตร ๑

          ๔. ร.อ.สุรัตน์   พุ่มทองคำ                     เป็นนักกิจกรรมผู้เรียน

          ๕. พ.จ.อ.สุรศักดิ์   วิเชียรศิลป์               เป็น จนท.ทะเบียนและธุรการ

 

 

---------------------------------------------------------------------------------