แผนกธุรการ

 

มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับงานธุรการ สารบรรณ กำลังพล การเงิน

การงบประมาณ การพัสดุครุภัณฑ์ การประชาสัมพันธ์ การประสานงาน

การสนับสนุนการพิมพ์เอกสาร ตำรา/คู่มือ และการบริการการศึกษา

รวมทั้งงานด้านอาคารสถานที่  การจัดเลี้ยงเครื่องดื่ม อาหาร อาหารว่าง

สำหรับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ 

และการจัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ระดับปริญญาตรีของ พร.

 

                           1. น.ต.หญิง จันทรา  ผดุงขันธ์              เป็นนายทหารการเงิน ๑

                           2. ร.อ.ประพนธิ์   โพธิ์ศรีนาค                เป็นนายทหารธุรการ

                           3. พ.จ.อ.หญิง วิชชุดา กลิ่นหอม           เป็นเจ้าหน้าที่จัดเลี้ยงและสถานที่

                           4. พ.จ.ต.สิรภัทร   โคตรกุดสิม              เป็นเจ้าหน้าที่ธุรการ

                           5. นายพนา  ยิ้มจันทร์                         เป็นเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสาร

                           6. นายวรวุฒิ  ชูจันทร์                         เป็นเจ้าหน้าที่สถานที่

                           7. นางศิริกรรณ์  ใหญ่พงษ์                   เป็นเจ้าหน้าที่จัดเลี้ยง

                           8. นางสาว อารยา  สายสอาด               เป็นเจ้าหน้าที่จัดเลี้ยง

 

 

-------------------------------------