แผนกธุรการ

 

มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับงานธุรการ สารบรรณ กำลังพล การเงิน

การงบประมาณ การพัสดุครุภัณฑ์ การประชาสัมพันธ์ การประสานงาน

การสนับสนุนการพิมพ์เอกสาร ตำรา/คู่มือ และการบริการการศึกษา

รวมทั้งงานด้านอาคารสถานที่  การจัดเลี้ยงเครื่องดื่ม อาหาร

อาหารว่างสำหรับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ

 

               1. น.ต.หญิง จันทรา  ผดุงขันธ์              ทำหน้าที่หัวหน้าแผนก และนายทหารการเงิน

               2. พ.จ.อ.หญิง วิชชุดา กลิ่นหอม           ปฏิบัติการนายทหารสถานที่และจัดเลี้ยง

               3. พ.จ.ต.สิรภัทร   โคตรกุดสิม              เจ้าหน้าที่ธุรการ

               4. นายพนา  ยิ้มจันทร์                         เจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสาร

               5. นางศิริกรรณ์  ใหญ่พงษ์                   เจ้าหน้าที่จัดเลี้ยง ๑

               6. นางสาว อารยา  สายสอาด               เจ้าหน้าที่จัดเลี้ยง ๒

                7. นายวรวุฒิ  ชูจันทร์                        เจ้าหน้าที่สถานที่ 

 

 

-------------------------------------