แผนกธุรการ

 

มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับงานธุรการ สารบรรณ กำลังพล การเงิน

การงบประมาณ การพัสดุครุภัณฑ์ การประชาสัมพันธ์ การประสานงาน

การสนับสนุนการพิมพ์เอกสาร ตำรา/คู่มือ และการบริการการศึกษา

รวมทั้งงานด้านอาคารสถานที่  การจัดเลี้ยงเครื่องดื่ม อาหาร อาหารว่าง

สำหรับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ 

และการจัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ระดับปริญญาตรีของ พร.

 

           ๑. น.ต.หญิง จันทรา  ผดุงขันธ์              เป็นนายทหารการเงิน ๑

           ๒. ร.อ.ประพนธิ์   โพธิ์ศรีนาค               เป็นนายทหารธุรการ

           ๓. พ.จ.อ.หญิง วิชชุดา กลิ่นหอม          เป็น จนท.จัดเลี้ยงและสถานที่

           ๔. จ.อ.สิรภัทร   โคตรกุดสิม                 เป็น จนท.ธุรการ

           ๕. นายพนา  ยิ้มจันทร์                         เป็น จนท.รับ-ส่งเอกสาร

           ๖. นายวรวุฒิ  ชูจันทร์                         เป็น จนท.สถานที่

           ๗. นางศิริกรรณ์  ใหญ่พงษ์                   เป็น จนท.จัดเลี้ยง

           ๘. นางสาว อารยา  สายสอาด               เป็น จนท.จัดเลี้ยง

 

 

 

-------------------------------------