กองวิทยาการ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ

 

                          น.อ.สุเชษฐ          ตรรกธาดา          ผู้อำนวยการ

                          น.อ.หญิง อังคณา  นวลยง               รองผู้อำนวยการ

 

                                                 แผนกธุรการ

                            ๑. น.ต.หญิง จันทรา  ผดุงขันธ์               ทำหน้าที่หัวหน้าแผนกธุรการและนายทหารการเงิน

                            ๒. พ.จ.อ.หญิง วิชชุดา กลิ่นหอม             ปฎิบัติหน้าที่นายทารสถานที่และจัดเลี้ยง

                            ๓. พ.จ.ท.สิรภัทร   โคตรกุดสิม                จนท.ธุรการ

                            ๔. นายพนา  ยิ้มจันทร์                           จนท.รับ-ส่งเอกสาร

                            ๕. นางศิริกรรณ์  ใหญ่พงษ์                      จนท.จัดเลี้ยง ๑

                             ๖. นางสาว อารยา  สายสอาด                 จนท.จัดเลี้ยง ๒

                             ๗. นายวรวุฒิ  ชูจันทร์                           จนท.สถานที่

 

                                     แผนกห้องสมุด                

                         ๑. น.ท.อนุพล   อ้นวงษา                      หัวหน้าแผนกห้องสมุด

                              ๒. ร.ต.หญิง ทิพย์ลดา  กนกหงษ์           จนท.บรรณสาร

                              ๓. นางทิพวรรณ์   แคนเภาว์                  จนท.บริการ ๑        

                              ๔. นายไชยะ  วงศ์วิจิตรวณิช                  จนท.บริการ ๒

         

                             แผนกบริหารจัดการหลักสูตร

                                       ๑. น.ท.หญิง สุวพักตร์  เวศม์วิบูลย์          หัวหน้าแผนกบริหารจัดการหลักสูตร

                               ๒. ว่าที่ น.ต.สุรัตน์   พุ่มทองคำ               นักกิจกรรมผู้เรียน

                           ๓. ร.ต.บรรเทิง  หงษ์ทอง                     นักวิชาการหลักสูตร ๒

                               ๔. พ.จ.อ.สุรศักดิ์   วิเชียรศิลป์                จนท.ทะเบียนและธุรการ

 

                            แผนกฝึกอบรมการปฐมพยาบาลและช่วยชีวิต   

                             ๑. น.ท.หญิง วริศรา  โชติสกุล                หัวหน้าแผนกฯ

                             ๒. น.ต.หญิง วชิราภรณ์  อินทราพงษ์        วิทยากรส่งเสริมความรู้ ๑

                             ๓. พ.จ.อ.ภาณุเดช นพไธสง                   จนท.ส่งเสริมความรู้

 

                                     แผนกวารสารและการประกันคุณภาพการฝึกอบรม

                             ๑. น.ท.หญิง วรรณพร ทองแสงจันทร์        หัวหน้าแผนกฯ

                             ๒. น.ต.หญิง กินรี ชัยสวรรค์                    นายทหารวารสารและการประกันคุณภาพ

                             ๓. ร.อ.อาจ  มิ่มกระโทก                         นายทหารสารสนเทศ

                             ๔. พ.จ.อ.บัณฑิต  ยืนยง                        จนท.สื่อโสตทัศนูปกรณ์และสารสนเทศ ๑

 

 

                           แผนกส่งเสริมการวิจัยและจัดการความรู้

                              ๑. น.ต.หญิง ชลภูมิ  รุ่งรจนา                  หัวหน้าแผนกฯ

                              ๒. พ.จ.อ.ธีรพงษ์   มูลมี                        จนท.ส่งเสริมการจัดการความรู้

 

                                       แผนกบริการจัดการโครงการ

                               ๑. น.ท.หญิง นันทพร  พัฒนวิบูลย์          หัวหน้าแผนกบริการจัดการโครงการ

                               ๒. ร.อ.ปรีเนตร  โพธิ์พันธุ์                      นักวิชาการโครงการ ๑

                               ๓. Ms.Jovelyn Q. Jundante                  อาจารย์ภาษาต่างประเทศ ๒

 

                                                          $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$