กองวิทยาการ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ

 

                   น.อ.หญิง รุจิพร           พงษ์สวัสดิ์             ผู้อำนวยการ

                   ว่าที่ น.อ.หญิง อังคณา  นวลยง                  รองผู้อำนวยการ

 

                                      แผนกธุรการ

          ๑. น.ต.หญิง จันทรา  ผดุงขันธ์                  เป็นนายทหารการเงิน ๑

           ๒. ร.อ.ประพนธิ์   โพธิ์ศรีนาค                   เป็นนายทหารธุรการ

           ๓. พ.จ.อ.หญิง วิชชุดา กลิ่นหอม              เป็น จนท.จัดเลี้ยงและสถานที่

           ๔. จ.อ.สิรภัทร   โคตรกุดสิม                    เป็น จนท.ธุรการ

           ๕. นายพนา  ยิ้มจันทร์                            เป็น จนท.รับ-ส่งเอกสาร

           ๖. นายวรวุฒิ  ชูจันทร์                           เป็น จนท.สถานที่

           ๗. นางศิริกรรณ์  ใหญ่พงษ์                     เป็น จนท.จัดเลี้ยง

           ๘. นางสาว อารยา  สายสอาด                 เป็น จนท.จัดเลี้ยง

 

                                   แผนกห้องสมุด                

         ๑. น.ท.อนุพล   อ้นวงษา                      เป็นหัวหน้าแผนกห้องสมุด

          ๒. พ.จ.อ.หญิง ทิพย์ลดา  กนกหงษ์         เป็น จนท.บรรณสาร

          ๓. นางทิพวรรณ์   แคนเภาว์                   เป็น จนท.บริการ         

          ๔. นายไชยะ  วงศ์วิจิตรวณิช                 เป็น จนท.รักษาสถานที่

         

                    แผนกบริหารจัดการหลักสูตร

          ๑. น.ท.หญิง อภิวรรณี  แหวนทอง           เป็นที่ปรึกษาแผนกบริหารจัดการหลักสูตร

          ๒. น.ท.หญิง นฤมล  บริสุทธิ์ธรรม           เป็นหัวหน้าแผนกบริหารจัดการหลักสูตร

          ๓. น.ต.หญิง จีรนันท์   ขันแข็ง               เป็นนักวิชาการหลักสูตร ๑

          ๔. ร.อ.สุรัตน์   พุ่มทองคำ                     เป็นนักกิจกรรมผู้เรียน

          ๕. พ.จ.อ.สุรศักดิ์   วิเชียรศิลป์               เป็น จนท.ทะเบียนและธุรการ

 

                               แผนกฝึกอบรมการปฐมพยาบาลและช่วยชีวิต   

            ๑. น.ท.หญิง วริศรา  โชติสกุล                เป็นหัวหน้าแผนกฯ

            ๒. น.ต.หญิง วชิราภรณ์  อินทราพงษ์       เป็น จนท.ส่งเสริมความรู้ ๑

            ๓. ว่าที่ ร.ต.บรรเทิง  หงษ์ทอง               เป็น จนท.ส่งเสริมความรู้ ๒

            ๔. พ.จ.อ.ภาณุเดช นพไธสง                  เป็น จนท.ส่งเสริมความรู้ ๓

 

                                    แผนกวารสารและการประกันคุณภาพการฝึกอบรม

          ๑. น.ท.หญิง วรรณพร ทองแสงจันทร์      เป็นหัวหน้าแผนก

          ๒. น.ต.หญิง กินรี ชัยสวรรค์                 เป็นนายทหารวารสารและการประกันคุณภาพ

          ๓. ร.อ.อาจ  มิ่มกระโทก                      เป็นนายทหารสารสนเทศ

          ๔. พ.จ.อ.บัณฑิต  ยืนยง                      เป็น จนท.สื่อโสตทัศนูปกรณ์และสารสนเทศ

 

 

                 แผนกส่งเสริมการวิจัยและจัดการความรู้

           ๑. น.ท.หญิง สุวพักตร์ เวศน์วิบูลย์          เป็นหัวหน้าแผนก

          ๒. น.ต.หญิง รติรส  แมลงภู่ทอง             เป็นรองหัวหน้าแผนก

          ๓. พ.จ.อ.กฤษฎา   ศรีสาร                   เป็น จนท.ส่งเสริมการวิจัยและการจัดการความรู้

 

                             แผนกบริการจัดการโครงการ

          ๑. น.ท.หญิง นันทพร  พัฒนวิบูลย์             เป็นหัวหน้าแผนกบริการจัดการโครงการ

          ๒. ร.อ.ปรีเนตร  โพธิ์พันธุ์                     เป็นนักวิชาการโครงการ ๑

          ๓. พ.จ.ต.ธีรพงษ์   มูลมี                      เป็น จนท.ทะเบียนธุรการ

          ๔. Ms.Jovelyn Q. Jundante              เป็นอาจารย์ภาษาต่างประเทศ

 

                                         

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$