พร. โดย กวก.ศวก.พร. จัดวิทยากรบรรยายพิเศษ

ในหัวข้อการปฐมพยาบาลและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน

ให้แก่หลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น พ.จ.อ.พรรค พศ. เหล่าทหารการเงิน

ประจำปี งป.65  

ในวันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 0900-1600 ณ รร.กง.กวก.กง.ทร.

คลิกชมภาพกิจกรรมได้ที่นี่