น.อ.หญิง วรัญญา  คุ้มผาติ รอง ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.ฝ่ายการพยาบาล

เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม

โครงการภาษาอังกฤษเพื่อกิจการทหาร งป.65

English for Communication in the Hospital 

เมื่อวันที่ 17 พ.ย.64 เวลา 1300 ณ ฝ่ายการพยาบาล รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า

อบรมระหว่างวันที่ 17 พ.ย.64 – 19 ม.ค.65 (ทุกวันพุธ เวลา 1300 – 1600)

คลิกชมภาพกิจกรรมที่นี่