พลเรือโท ชลธร  สุวรรณกิตติ เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และคณะ

ตรวจเยี่ยมกองวิทยาการ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ

เมื่อวันที่ 9 พ.ย.64 เวลา 0900

ณ ห้องประขุม พร. ชั้น 3 อาคาร บก.พร.

คลิกชมภาพกิจกรรมได้ที่นี่