พลเรือตรี สุรสิงห์  ประไพพานิช  รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ  เป็นประธาน

ในพิธีปิดโครงการพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษ

ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ 1 ชั้น 2 อาคารกองบังคับการกรมแพทย์ทหารเรือ

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564

คลิกชมภาพกิจกรรมที่นี่